Deutsch English English

BARYSOL GmbH

 E-Mail

 

BARYSOL GmbH Genel İşlem Koşulları

Doğrudan Pazarlama „Fotovoltaik“ Son güncelleme: Ocak 2009

 

1. Genel Hükümler

1.1 (Geçerlik Alanı) BARYSOL GmbH ile yapılan tüm ticari işlerde yalnızca aşağıdaki Genel İşlem Koşulları geçerlidir.
1.2 (Çatışan Hükümler, Yazılı Şekil, Danışıklı Anlaşmalar) Bu Genel İşlem Koşulları, şirketimizin imzaladığı tüm sözleşmelere esastır. Müşterilerle imzalanan sözleşmelerin münferit hükümlerine karşı çıkmamış olsak dahi, genel koşullara aykırı düşen maddeler bağlayıcı değildir. Sözleşme imzalanmadan önce, ya da imzalanması sürecinde belirli noktaları danışarak değiştirmeyi dileyen müşteriler, bu taleplerinin geçerli olması için gecikmeksizin yazılı teyit istemelidir.
1.3 (Değişiklik Yapma Hakkı, Verileri Kaydetme Hakkı) Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Sattığımız ürünlerde teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Sözleşme şartlarını yerine getirebilmek amacıyla önemli bilgileri / verileri bilgisayar ortamına kaydederek kullanma hakkımız saklıdır.
1.4 (Takas, Hapis Hakkı) İhtilafsız ya da kesinleşmiş hususlarda, alacağa karşı alacak söz konusu olduğunda, müşteri malın takasını talep edebilir ya da malı teslimden kaçınabilir.
1.5 (İfa Yeri, Yargı Makamı, Uygulanacak Hukuk) İfa Yeri, Weikersheim tesislerimizdir. Müşterinin tacir, tüzel kişi ya da kamu iktisadi teşebbüsü olması halinde yetkili mahkeme, seçimimize göre Bad Mengentheim ya da müşterinin iş merkezinin bulunduğu yerin mahkemesi olarak belirlenebilir. Mal satımında, ilgili Alman Hukuku hükümleri geçerlidir; Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) hükümleri uygulanmaz.

2. Tehlike Rizikosu, Nakliye

2.1 Şirketimiz nakliye, ihracat ya da tesisin kurulması işlerini üstlenmiş olsa dahi, teslimatı yapılacak mal müşteriye sevk edilmek üzere tesislerimiz sınırlarından çıktığı andan itibaren her türlü riziko müşteriye aittir.
2.2 Nakliye, ambalajlama ve sigorta masrafların müşteri öder.
2.3. Nakliyede kullanılan ambalajın veya diğer tür ambalajın bertaraf edilmesinden müşteri sorumludur.

 

3. Teslimat süreleri, Tedarikçiden Doğrudan Sevkiyat Yaptırma Hakkı, Temerrüt, Gecikme Zararları

3.1 Müşteri avantajlarına aykırı düşmediği takdirde kısmi teslimat yapma hakkı saklıdır.
3.2 Teslimat süreleri fabrika çıkışı itibarıyla bildirilir. Sipariş edilen bir malın teslimat süresi, sözleşme imzalandığında cevaplandırılmamış teknik soruların açığa kavuşturulmasıyla ve müşteriden istenen çizimlerin, müşterinin alması gereken izinlerin ve belgelerin şirketimize iletilmesiyle, gerekiyorsa ön ödemelerin yapıldığının tespitiyle ve de üretime başlanma talimatının verilmesiyle başlar.
3.3 Müşteriye verilen teslimat teminatı, tedarikçilerimizin malı tarafımıza doğru olarak ve zamanında teslimine bağlıdır. Bu husustaki haklarımızı saklı tutuyoruz. Müşteri, tedarikçimizden sevkini beklediğimiz bir malın elinde bulunmaması ya da bize vaktinde gönderilemeyecek olması durumundan derhal haberdar edilecektir. Akitten rücu (sözleşmeden dönme) ettiğimiz takdirde, yaptığı ödemeler müşteriye gecikmeden tazmin edilir.
3.4 Mücbir sebepler, sebep olmadığımız grevler, lokavtlar, işletmelerde işlerin aksaması, mal temininde darboğazlar ve/veya ilk tedarikçinin malı geç göndermesi / göndermeyi ihmal etmesi gibi durumlardan kaynaklanan gecikmeler, müşteriye mal tesliminde gecikmelere sebebiyet verebilir. Müşterinin verdiği işin kapsamının artması ya da yapılacak işlerde değişiklikler istenmesi, gecikmelere neden olabilir.
3.5 Teslimde gecikme nedeniyle tazminat hakkı, müşterinin önceden ihbarda bulunması ve uygun bir mühlet tanıması şartına bağlıdır.
3.6 Gecikmelerde tazminat, zararı tazmin
Gecikmeden kaynaklanan zararlarda zarar tazmini için sorumluluğumuzu edimin yanı sıra %5 ve edim/teslimat yerine ödeme yapıldığında ise %10 ile sınırlamaktayız. Bu sınırlama, ağır kusur ve/veya ölüm, beden ya da sağlığa zarar gelmesi durumlarında geçerli değildir.
3.7 Bu bölüme ilişkin hükümler, aynı şekilde montaj süreleri için de geçerlidir. Montaj süresi, tüm hazırlayıcı çalışmalar sona erdikten sonra başlar.

 

4. Fiyatlar, Ödeme Şartları, Teminat ödemesi

4.1 Fiyatlarımız KDV’siz fabrika çıkış fiyatlarıdır. Bu fiyatların üzerine ilgili güncel katma değer vergisi oranında vergi uygulanır. Sözleşme tarihi ile teslimat tarihi arasında 4 aydan fazla süre geçtiği takdirde, Alman Medeni Yasası (BGB) 315’inci maddesi uyarınca, teslimat tarihine kadar artacak alım fiyatlarımıza tekabül eden oranda uygun bir fiyat artışı uygulama hakkımız saklıdır.
4.2 Müşteri ile yazılı bir mutabakat yoksa şirketimizin çıkardığı faturaların kesintisiz olarak derhal ödenmesi gerekir. Çekle yapılan ödemelerin tutarı, çek bedeli tümüyle hesaplarımıza alacak kaydedilene kadar ödenmemiş addedilir ve çekin tahsili ile ilgili giderler müşteri tarafından karşılanır.
4.3 Müşteri ödemelerde gecikirse ve/veya kredibilitesinde kuşkuyu gerektiren haklı nedenler belirirse, mal bedellerinin her teslimattan önce ödenmesini ya da ileride çıkartılacak fatura bedeli üzerinden bir teminat tediyesinde bulunmasını isteyebiliriz.

4.4 Montaj işleri için sabit fiyatlar, sadece üzerinde anlaşmaya varılmış işler için geçerlidir. İlave işler ve sebep olmadığımız gecikmelerde geçen zaman, montaj saat ücreti üzerinden fatura edilir.
4.5 Montaj ücretlerimiz tüm çalışma zamanlarına uygulanır. Bekleme, yol ve seyahat sırasında geçen zamanlar ve gidiş/yol (bilet) masrafları ayrıca hesaplanır. Fazla mesai, gece mesaisi, Cumartesi, Pazar ve tatil günlerinde yapılan mesai için zamlı saat ücreti uygulanır. Normal saat ücretine ilave olarak toplu sözleşme anlaşmalarına ve yöresel uygulamalar doğrultusunda zamlar eklenir. Uygulamada ihtilaf çıktığı hallerde, normal saat ücretine eklenecek zamları Alman Medeni Kanunu (BGB) 315’inci paragrafı doğrultusunda saptama saklı tutuyoruz.

 

5. Montaj

5.1 Sözleşme konusu ürünlerin montajı için montaj yerinde fiili ve hukuki şartların, yapısal ve teknik özelliklerin (örneğin bir yapının çatısı) uygun olmasından ve şantiyenin montaja hazır edilmesinden müşteri sorumludur. Bu sorumluluk özellikle yapı statiğinin yeterliliği, yapı malzemesinin uygunluğu ve asbestli çimento ile inşa edilmiş çatılarda uyulması gereken yönetmelik hükümleri gibi faktörleri kapsar. Bunlarla ilgili müsaadeleri müşteri almak zorundadır.
5.2 Montaj yerinde araç trafiğinin düzenlenmesi sorumluluğu müşteriye aittir. Müşteri, montajın bir kaza meydana gelmeksizin gerçekleştirilmesi hususunda her türlü önlemin alınmasını sağlamalıdır. İskele kurulmasına ilişkin iş güvenliği ve kazalarını önleme ile ilgili tüm yönetmelik hükümleri saklıdır.
5.3 Müşteri – masrafları kendi tarafından karşılanmak üzere -:
a) montaj işlerini yapacak personelin, montajın kolayca yapılabilmesi için, şantiyede rahat çalışabilecek ortamı hazırlamakla ve
b) işin yapılacağı yerde elektrik, su, kalorifer, ışıklandırma ve bunlar için her türlü bağlantı alt yapısını hazır etmekle yükümlüdür.
5.4 Müşteri, montaj personelinin şantiyeye gelir gelmez derhal işe başlaması ve işlerin bitirilip teslim alma işlemlerinin sona ermesine kadar aksamadan devam etmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
5.5 Montaj personelimizin yapacağı herhangi bir açıklamanın tarafımızca tanınması için, açıklamanın yazılı olarak teyit edilmiş olması gereklidir
5.6 Montaj işleri sona erdiğinde ya da mesai yapılan bir haftanın sonunda müşteri, montörlerin geçen hafta içinde yaptığı işleri montaj belgesini imzalayarak tasdik etmek zorundadır.

6. Mülkiyet Çekincesi, Gelecekteki alacakların temliki

6.1 Teslim amacıyla sevk edilen malın mülkiyeti, mal bedeli tümüyle tarafımıza ödenene dek şirketimizdedir. Müşteriden diğer alacaklarımız varsa, mülkiyeti muhafaza hakkımız saklı kalır.
6.2 Müşterinin, lehimize mülkiyet çekincesi bulunan malları – usule uygun alışverişlerde – satarak elden çıkartması, bu husustaki hak ve taleplerini devretmemiş, rehin etmemiş ya da diğer bir şekilde ipotek etmemiş ise mümkündür.
6.3 Müşteri, üzerinde mülkiyet çekincesi bulunan malları üzerinde üçüncü kimselerin hakları bulunan diğer şeylerle birleştiremez. Mülkiyet kaydı altındaki bir mal diğer bir malla birlikte işlenir ya da birleştirilir ve bundan (bütünleşik) diğer bir mal ya da mallar oluşturulursa, birleştirilme anından itibaren oransal olarak mülkiyetimize girer. Bu oransal hakkımız saklıdır.
6.4 Çekince kaydı altındaki malı (Bk. Madde 6.1) ve/veya bununla birleştirilerek oluşturulmuş diğer bir malı (Bk. Madde 6.3) sattığı alıcıdan alacağını, bize olan borcunu ödeyene kadar, önceden teminat olarak tarafımıza temlik eder. Müşteri, çekince kaydı altındaki malın bedelini ödemekte gecikmediği sürece, tarafımıza devretmiş olduğu üçüncü kişilerden olan alacaklarını tahsil edebilir. Ancak alacaklısından tahsil ettiği meblağın bize olan borcu tutarındaki kısmını çekince kaydı altındaki malın bedelini ödemede kullanmak zorundadır.
6.5 Müşterinin verdiği teminatın tutarı, müşteriden olan alacaklarımızın nominal tutarının %120’sini aştığı durumlarda, müşterinin talebi üzerine teminatın miktarını kendi tayin edeceğimiz bir kısmını geri verebiliriz.
6.6 Gecikme halinde sözleşmenin ifasından vazgeçme ve/veya vazgeçme hakkımızı kullanmadan, müşterinin elindeki çekince kaydı bulunan malın iadesini talep etme ve/veya tarafımıza temlik edilmiş alacakları doğrudan tahsil yoluna gitme hakkımız saklıdır. Çekince kaydı altındaki mallarla ilgili olarak haklarımızın tespit edilmesi gereken durumlarda, müşterilerimizin dokümanlarını ve defterlerini sır saklama yükümlülüğü olan bir uzman tarafından inceletme hakkımız saklıdır.

7. Kusur Tazminatı ve Tazminat Talepleri

7.1 Şirketimiz, teslimatın risk ve mülk itibarıyla müşteriye intikali sırasında kusursuz olmasından sorumludur. Sözleşmede kararlaştırılan özelliklerden kayda değer olmayan farklılıklar veya kullanım açısından önemsiz sayılabilecek eksiklikler dikkate alınmaz. Teslimatını yaptığımız malların nitelik, dayanıklılık ve yararlanılabilirlik özelliklerini, sadece yazılı olarak kaydedilmiş hususlarda, ürün tariflerinde ve/veya kullanma kılavuzunda belirtildiği ölçüde taahhüt ediyoruz. Özellikle ilk görüşmelerde, reklamlarda ve/veya endüstriyel normlara yapılan atıflarda değinilen hususlar, sadece yazılı olarak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline getirildikleri takdirde bağlayıcıdır.
Müşteri, teslim edilen malları diğer maksatlar için ve / veya kararlaştırılandan ayrı bir enstalasyon ortamında kullanmak isterse, parçaların buna uygun olup olmadığını ve/veya mevcut müsaade kapsamına girip girmediğini kendi hesabına ihtimamla incelemek ya da inceletmek zorundadır. Tarafımızdan kesinlikle ve yazıyla onaylanmamış uygulamalar için hiç bir sorumluluk kabul edilmez.
7.2 Edimin sonradan tamamlanması, seçimimize göre kusurun giderilmesi veya kusurlunun yerine kusursuz malın teslim edilmesi şeklinde yapılabilir. Edimin sonradan tamamlanmasının reddi, mümkün olmaması ya da gerçekleştirilememesi durumunda müşteri, ödemede indirim yapma veya dilerse – bir inşaat işi söz konusu olmadığı hallerde–sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.
Teslim edilecek malın ilk teslim edildiği yerden farklı bir yere götürülmesinden dolayı ifada gecikme olduğunda, bu bağlamda oluşacak giderleri müşteri taşır.
7.3 Müşteri, gönderilen malı teslim alır almaz, - ürün güvenliği açısından da – özenle incelemek ve bariz kusurlar tespit ettiğinde gecikmeksizin yazılı şekilde; gizli kusurları ise farkına varır varmaz, süre kaybetmeden, yine yazılı şekilde bildirmekle yükümlüdür. Transport sırasında meydana gelmiş zararları müşteri malın teslimi sırasında, doğrudan doğruya malı getirene bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, getirilen malı inceleme ve tespit edilen kusurları getirene bildirme yükümlülüğüne riayet etmezse, kusurun tazmini isteme hakkını kaybeder.
7.4 Firmamız, teslim edilen malların müşteri ve yardımcıları tarafından gereken itina ile korunmaması, hor kullanımı, hatalı işlem görmesi, bakımının yapılmaması ve hatalı kullanılması ve normal aşınma sonucunda işlerliğini yitirmesi hallerinde sorumluluk üstlenmez. Bu, özellikle üniteyi oluşturan komponentlerin kimyasal, elektrokimyasal veya elektrik etkilere maruz kalmaları ya da kullanma talimatlarına aykırı bir hareket sonucunda işlerliklerini yitirmeleri durumunda da geçerlidir.
7.5 Hafif ihmaller için taşıdığımız sorumluluk, yaşam, beden ve sağlık zararları, ürün sorumluluğuna ilişkin yasa hükümlerinin ihlali ve de sözleşmenin önemli hükümlerinin tarafımızdan kaynaklanan ihmaller nedeniyle ihlali durumları ile sınırlanmıştır. Diğer taraftan, sözleşmenin önemli hükümlerinin tarafımızdan kaynaklanan hafif ihmaller nedeniyle ihlali durumlarında taşıdığımız sorumluluk, sözleşmenin imzalanması sırasında önceden görülebilecek, tipik olarak tanımlanabilecek türden zararları kapsar.
7.6 Müşterinin kusurdan dolayı tazminat talep hakları, malın müşteriye tesliminden itibaren iki yıl içinde zaman aşımına uğrar.
Tazminat talepleri, hangi hukuki nedene dayanırsa dayansın, malın teslimini takip eden bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu zamanaşımı süresi, hile ile gizlenen kusurlarda, ürün sorumluluğuna ilişkin yasa hükümlerinin ihlallerinde ve de can, beden ve sağlığa gelen zararlarda, kasıt ya da kaba ihmalden kaynaklanan zararlarda geçerli değildir. Alman Medeni Kanunu (BGB) zamanaşımı süreleri ilgili maddeleri, Madde 438 fıkra 1 No. 2 (binalar, bina yapımı ile ilgili hususlar), Madde 479 (müteahhidin rücu hakkı) ve Madde 634a Fıkra 1 No. 2 (yapı işleri veya planlama- veya gözetim hizmetleri) hükümleri saklıdır.
7.7 Şirketimizin verdiği kusurlara karşı sorumluluk teminatı dışında yapımcıların verdiği bazı (ürün ömrü ve işlerlik garantileri türünden) garantiler bağlayıcı değildir ve müşteri, verdiğimiz garantileri aşan taleplerini, sözü geçen garanti verenlerden doğrudan talep etmek zorundadır.

8. Yedek Parçalar

Yedek parça bulundurma veya sevk etme hususlarında sorumluluk üstlendiğimiz takdirde, bu sorumluluk ürün teslimatının yapıldığı tarihten başlayarak en çok 5 yıl süre ile geçerlidir. Yedek parçalar, güncel parça listesi fiyat tarifesi üzerinden fatura edilir.

9. Yasal Ticari Haklar, Gizlilik

9.1 Müşteriye verdiğimiz ya da gösterdiğimiz tasarımlar, numuneler, çizimler, teknik doküman, maliyet tahminleri ya da tekliflerimiz, müşteri konstrüksiyon masrafları vs.yi üstlenmiş olsa dahi, şirketimizin sınaî ve fikri hakları olarak koruma altındadır. Müşteri, konstrüksiyon ve benzer işlerimizi sadece tarafımızdan kararlaştırılan şekilde kullanabilir ve kurduğumuz tesisi ve üniteyi oluşturan öğeleri sözleşmede kararlaştırılan esaslar dairesinde kullanmakla yükümlüdür. Teslim edilen malların yenilerini iznimiz olmadan kendisi üretemez veya üretimini üçüncü kimselere yaptıramaz.
9.2 Tesis müşterinin talep ettiği özelliklerde kurularak teslim edildikten sonra müşteri, sistemi oluşturan öğelerin imalatı, kurulması ve teslimatı ile ilgili sınai hakların ve üçüncü şahıslara ait diğer hakların zedelenmemesi açısından sorumludur ve belirtilen türden hak ihlalleri söz konusu olduğunda tarafımıza tazminat ödemekle yükümlüdür.
9.3 Müşteri, sözleşme ile tesis olunan ticari ilişkiden dolayı edindiği, şirketimizin dışa karşı saklı tuttuğu iş sırları ve benzeri türden bilgileri üçüncü şahıslara karşı gizli tutmakla yükümlüdür.

 

 

 

 

  
Link zu www.solarcharts.de